psyche

書籍簡介

psyche

psyche

作者:

類別: 科幻

狀態: 完結

章節列表

一場發生在未來的戰爭,一個擁有超心靈能力的人 psyche,指的是關於心靈的許多概念. 一個人在戰爭中的命運會是如何呢?戰爭中,人又是如何對應情勢的呢? 最重要的...人,對於所發生的事,會怎麽想呢? ------------------------------------------------------ 新建群109032880加入請填身份驗證,至少讓我知道你在起點的號是誰.